SAZ si uvedomuje, že tréner je vzácny artikel, preto koučom pomáha, ako môže

Tréneri sú kľúčoví – nielen špičkoví, ale všetci, čo pracujú s mládežou v stovkách klubov. Vedenie SAZ si uvedomuje fakt, že bez vzdelaných a oduševnených koučov sa atletika nikam neposunie, a preto sa v rámci svojich možností snaží finančne podporovať trénerov na rôznych úrovniach v čo najširšom rozsahu.

Atletickí tréneri sú zo zdrojov SAZ financovaní tromi spôsobmi: platí trénerov zväzovej prípravy mládeže (ZPM), trénerov prípravky zväzovej prípravy mládeže (PZPM) a na podporu trénerov môžu použiť kluby aj financie z 15 percent rozpočtu SAZ, ktoré idú povinne do klubov na základe veľkosti ich mládežníckej členskej základne.

So zlepšujúcou sa finančnou situáciou SAZ výrazne narastajú aj financie na podporu trénerov ZPM. Kým v roku 2012 to bolo len 17 200 eur, v roku 2018 zväz rozdelí až šesťnásobne viac – 102 000 eur.

Zlepšovanie situácii ilustruje aj prehľad financií pre trénerov ZPM v uplynulých 7 rokoch – 2012: 17 200 €, 2013: 39 000 €, 2014: 52 000 €, 2015: 47 000 €, 2016: 33 000 €, 2017: 78 400 €, 2018: 102 000 €.

Slovenský atletický zväz finančne podporuje i trénerov pôsobiacich v útvaroch talentovanej mládeže (ÚTM), čiže v športových triedach (ŠT) a v prípravkách zväzovej prípravy mládeže (PZPM). Z celkovej sumy 65 000 eur vyčlenených na tento účel v rozpočte SAZ je maximálne 50 percent určených na podporu trénerov. „Je na rozhodnutí klubov, či na podporu trénerov vyčlenia celú maximálne možnú sumu alebo nižšiu,“ pripomína člen výkonného výboru SAZ, predseda komisie mládeže a šéftréner mládeže pre kategóriu do 20 rokov Martin Illéš. Na margo financovania ÚTM v nasledujúcom roku roka ešte dodáva: „Pre rok 2019 navrhla komisia mládeže navýšenie financií pre ÚTM až na 80-tisíc eur. Takisto plánujeme nárast sumy pre ZPM.“ Pre porovnanie: v roku 2010 išlo na ÚTM (ŠT + PZPM) 31 000 eur, čo je viac ako o 50 percent menej ako v súčasnosti. Pre objektívnosť však treba poznamenať, že počet ÚTM odvtedy vzrástol z 23 na 40.

Tréneri ZPM môžu získať financie aj za účasť a výsledky svojich zverencov na vrcholných podujatiach. V roku 2018 dostalo takto odmenu dovedna až 93 trénerov: z nich dvaja vyše 5-tisíc eur, ďalší dvaja prekročili sumu 4000 eur, štyria dostali viac ako 3000 a ďalší piati nad 2000 eur.

Na ilustráciu: odmeny pre trénerov za výsledky na vrcholoch roka 2018 (HMS, ME, MSJ, OH mládeže) boli nastavené nasledovne – 1. miesto: 2500 eur, 2. miesto: 2200 eur, 3. miesto: 1800 eur, 4. miesto: 1600 eur, 5. miesto: 1400 eur, 6. miesto: 1200 eur, 7. miesto: 1000 eur, 8. miesto: 900 eur. V prípade ME do 18 rokov v Györi boli tieto sumy nižšie. „Aj v tejto oblasti plánujeme v roku 2019 zvýšenie odmien,“ upozorňuje Illéš.

Aká je situácia s profesionálnymi (poloprofesionálnymi) atletickými trénermi? Športové triedy fungujú v 11 mestách, 28 trénerov v nich pracuje celkovo na 12,35 úväzku. Sedem profíkov na plný úväzok pôsobí momentálne vo VŠC Dukla Banská Bystrica (Matej Spišiak, Ľuboš Machník, Jozef Párička, Michal Škvarka, Jozef Hanušovský, Igor Kováč, Marcel Lopuchovský), pričom dvaja z nich majú polovičný úväzok (Párička, Hanušovský) dvaja v ŠCP Bratislava (Naďa Bendová, Róbert Kresťanko) a jeden v Národnom športovom centre (Pavel Slouka). V športových gymnáziách pracujú atletickí tréneri dovedna na 18,5 úväzku.

„Z týchto čísiel vyplýva, že atletika má v súčasnosti 39,85 trénerského úväzku,“ vraví šéftréner SAZ Martin Pupiš. „Zo SAZ sme napríklad v roku 2017 podporili prostredníctvom ZPM trénerov sumou približne 74 000 eur, čo vychádza na zhruba sedem úväzkov na rok. Začali sme s najprv s nižšou podporou trénerov sumou 150 eur na pravidelnej mesačnej báze, neskôr sme vytvorili projekt na podporu špičkových trénerov, v ktorom sme im zo zväzových financií dorovnávali príjem na úroveň zodpovedajúcu výsledkom ich zverencov na vrcholných podujatiach. Takto sme pomohli Matejovi Spišiakovi, Pavlovi Sloukovi, Nadi Bendovej, Robovi Kresťankovi či Rasťovi Miškovi. Okrem toho, máme v slovenských podmienkach výnimočný projekt kontinuálneho odmeňovania trénerov a klubov. Vďaka nemu dostávajú tréneri, ktorí vychovávali v niektorej etape úspešných reprezentantov, každoročne odmenu. Takisto sa to týka aj klubov. Presné sumy máme exaktne stanovené.“

Ako vyzerajú? Napríklad za olympijské zlato si všetci tréneri, ktorí boli zainteresovaní do prípravy šampióna počas celej jeho kariéry, alikvótne rozdelia 2000 eur. Kluby, kde olympijský šampión pôsobil si delia 3000 eur. Napríklad v prípade Mateja Tótha si túto sumu delilo trio Peter Mečiar, Juraj Benčík a Matej Spišiak.

SAZ takto odmeňuje trénerov a kluby každého atléta, ktorý na OH skončí do 6. miesta, na MS a ME (vrátane haly), OH mládeže a mládežníckych MS či ME do 3. miesta. Sumy sú, prirodzene odstupňované podľa podujatia a umiestenia.

„Ďalšia forma odmeny pre trénerov – objaviteľov je bonus za účastníkov vrcholných podujatí: 400 eur za pretekára na OH, 300 € na MS a 200 € na ME,“ pripomína Martin Pupiš. „Kluby dostanú za účastníkov vrcholných podujatí tiež bonusy. Za každé OH 200 €, za každé MS 150 €, za každé ME a mládežnícke šampionáty plus OH mládeže 100 €, pričom v prípade Dukly ide o polovicu z uvedených súm.“

V tomto roku sa v rámci kontinuálneho odmeňovania trénerov a klubov vyplatilo približne 30 000 eur.

Situácia v odmeňovaní trénerov vo všeobecnosti na Slovensku (a týka sa to všetkých športov) nie je zďaleka ideálna. V niektorých prípadoch je dokonca až alarmujúca. SAZ si tento stav uvedomuje, a preto sa snaží trénerov finančne podporiť, kde len môže.

„V záujme každého športového zväzu – aj SAZ – je sprofesionalizovať prípravu špičkových pretekárov adekvátnym zabezpečením pre trénerov. Bokom však nesmú ostať ani dobrovoľní tréneri, angažujúci sa v športe popri zamestnaní, ktorí odvádzajú významný podiel práce pri príprave pretekárov. Vrcholový a výkonnostný šport si však nevyhnutne vyžaduje čoraz väčšiu profesionalizáciu, preto bude jedna z úloh SAZ v spolupráci so samosprávami posilniť profesionalizáciu na trénerskom poli,“ konštatuje Martin Illéš. „preto by sme podľa českého príkladu chceli zriadiť krajských trénerských koordinátorov korí budú usmerňovať trénerov a pretekárov zaradených v útvaroch SAZ a zároveň budú viesť aj svoju tréningovú skupinu s pretekármi zaradených v ZPM. Týchto koordinátorov by mal financovať SAZ v kooperácii buď s mestom alebo VÚC.“

Martin Illéš upozorňuje, že vzhľadom na limity vo využívaní zväzových rozpočtov s ohľadom na zákon o športe, trénerské kapacity by mali dominantne zabezpečovať rezortné vrcholové strediská a športové školy.

„Samozrejme, ak by to legislatíva umožnila, chceli by sme trénerov aj športovcov podporiť ešte vo väčšej miere, napríklad formou akýchsi štipendií. Takto to však u nás v oblasti športu nefunguje. Situácia nie je ideálna, ale  celkovo však môžeme povedať, že sa starostlivosť o atletických trénerov a ich odmeňovanie v posledných piatich rokoch výrazne zlepšila,“ pripomína Illéš.

(GB)

Text k foto:

Šéftréner Martin Pupiš i viceprezident SAZ Ladislav Asványi veľmi dobre vedia, že bez kvalitných a zodpovedných trénerov sa slovenská atletike nepohne dopredu.

FOTO JÁN LUKY

Facebook
Twitter

Máte zaujímavý tip na článok?

Uspeli ste na pretekoch a chcete svoj výsledok spropagovat? Napíšte nám na nám na media@atletika.sk

Zdieľajte túto stránku na

Atletika.sk