Existujú dve možnosti:

  1. najlepšie je ak oslovíte a vyhľadáte klub vo svojom okolí, zoznam klubov je k dispozícii na webe SAZ.
  2. ak nemáte záujem byť členom klubu, je potrebné vyplniť žiadosť o registráciu individuálneho člena SAZ (Registračný formulár SAZ – Individuálny člen), vyplnenú a podpísanú zašlete na adresu kompas@atletika.sk. Faktúra bude potom vystavená podľa smernice SAZ a zaslaná na mailovú alebo poštovú adresu (ak udáte v žiadosti mail, alebo pošle žiadosť cez mail, pošleme vám naň faktúru, ak nie, pošleme vám ju na korešpondenčnú adresu).

Najnovšie trénerské školenia sú dostupné na úvodnej stránke webu SAZ v časti Infopanel (ak sú v blízkej budúcnosti plánované), prípadne informácie o nich poskytne doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD (pupis@atletikasvk.sk)

Prihlásiť sa môžu registrované aj neregistrované osoby v SAZ. Slovenský atletický zväz, ako národná športová organizácie v zmysle Zákona o športe, participuje okrem iných úloh aj na vzdelávaní trénerov atletiky. V zmysle súčasnej legislatívy SAZ školí v spolupráci s FTVŠ UK Bratislava a KTVŠ FF UMB Banská Bystrica trénerov atletiky  1., 2. a 3. kvalifikačného stupňa (podľa aktuálnej legislatívy je najnižší kvalifikačný stupeň trénerského vzdelania prvý stupeň a najvyšší piaty stupeň). Štvrtý kvalifikačný stupeň – tréner atletiky môžete nadobudnúť bakalárskym štúdiom trénerstva atletiky na FTVŠ UK Bratislava a KTVŠ FF UMB Banská Bystrica a piaty (najvyšší stupeň) magisterským štúdiom trénerstva atletiky na uvedených vysokých školách. Nižšie kvalifikácie (1., 2., 3. stupňa môže nadobudnúť aj absolvent učiteľského štúdia Telesnej výchovy na vysokej škole).

V rámci vzdelávacích programov školí SAZ aj trénerov Detskej atletiky a pripravuje aj iné, vzdelávacie semináre a konferencie.

Najnovšie informácie o konaní školení rozhodcov atletiky jednotlivých kvalifikačných stupňov a rozhodcovských špecializácií sú dostupné buď na úvodnej stránke webu SAZ, v časti Infopanel (ak sú v blízkej budúcnosti naplánované), prípadne informácie o nich poskytne Silvia Hanusová (hanusova@atletika.sk), predsedníčka komisie rozhodcov SAZ.

Na školenie rozhodcov atletiky sa môžu prihlásiť osoby registrované v SAZ vo veku od 16 rokov, ktoré majú aspoň základné vzdelanie. Školenia vykonáva SAZ. Podmienky účasti na školeniach a program jednotlivých  školení sú uvedené v smernici SAZ o rozhodcoch atletiky zverejnenej na webe SAZ (Členská zóna/Dokumenty/Stanovy a smernice/O rozhodcoch atletiky). Poplatky za jednotlivý typy školení rozhodcov atletiky sú zverejnené na webe SAZ (Členská zóna/Dokumenty/Stanovy a smernice/O poplatkoch)

Je potrebné prihlásiť sa mailom na adresu kontaktnej osoby Bernard Ruman (ruman@aletika.sk) a na podujatie sa so záujemcom podpíše dobrovoľnícka zmluva. Zoznam dobrovoľníkov je zverejnený na webe SAZ v časti Členská zóna/Dokumenty/Komisia rozhodcov/Zoznamy/ Zoznamy – Dobrovoľníci.

Treba sa riadiť podľa najnovšieho Registračného poriadku SAZ, ktorý je zverejnený na webe SAZ, článok s obsahom „Registrácia právnických osôb“.

(5) Registračný formulár pre právnickú osobu „Žiadosť o registráciu osoby“ obsahuje najmä:

  1. a) údaje právnickej osoby minimálne v rozsahu: názov alebo obchodné meno, právna forma organizácie, IČO, DIČ (ak bolo pridelené), IČ DPH (ak bolo pridelené), deň zápisu a číslo registrácie v obchodnom registri alebo na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky
  2. b) dokumenty potvrdzujúce právnu subjektivitu právnickej osoby (napr. stanovy, zriaďovacia listina,…)
  3. c) kontaktné údaje právnickej osoby minimálne v rozsahu: sídlo, korešpondenčná adresa, e-mail, telefón, fax
  4. d) štatutárny orgán organizácie

Potrebné žiadosti na registráciu klubu do SAZ:

Vyplnené žiadosti zasielajte poštou na sídlo SAZ: Junácka 6, 832 80 Bratislava alebo elektronickou na mailovú adresu matrikára SAZ kompas@atletika.sk, spolu s úradne overenými stanovami právnickej osoby a dokladom o pridelení IČO-a.

Infopanel