Najnovšie trénerské školenia sú dostupné na úvodnej stránke webu SAZ v časti Infopanel (ak sú v blízkej budúcnosti plánované), prípadne informácie o nich poskytne doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD (pupis@atletikasvk.sk)

Prihlásiť sa môžu registrované aj neregistrované osoby v SAZ. Slovenský atletický zväz, ako národná športová organizácie v zmysle Zákona o športe, participuje okrem iných úloh aj na vzdelávaní trénerov atletiky. V zmysle súčasnej legislatívy SAZ školí v spolupráci s FTVŠ UK Bratislava a KTVŠ FF UMB Banská Bystrica trénerov atletiky  1., 2. a 3. kvalifikačného stupňa (podľa aktuálnej legislatívy je najnižší kvalifikačný stupeň trénerského vzdelania prvý stupeň a najvyšší piaty stupeň). Štvrtý kvalifikačný stupeň – tréner atletiky môžete nadobudnúť bakalárskym štúdiom trénerstva atletiky na FTVŠ UK Bratislava a KTVŠ FF UMB Banská Bystrica a piaty (najvyšší stupeň) magisterským štúdiom trénerstva atletiky na uvedených vysokých školách. Nižšie kvalifikácie (1., 2., 3. stupňa môže nadobudnúť aj absolvent učiteľského štúdia Telesnej výchovy na vysokej škole).
V rámci vzdelávacích programov školí SAZ aj trénerov Detskej atletiky a pripravuje aj iné, vzdelávacie semináre a konferencie.