Treba sa riadiť podľa najnovšieho Registračného poriadku SAZ, ktorý je zverejnený na webe SAZ https://www.atletika.sk/kategoria-dokumentu/stanovy-a-smernice/, článok s obsahom „Registrácia právnických osôb“.

(5) Registračný formulár pre právnickú osobu „Žiadosť o registráciu osoby“ obsahuje najmä:

  1. a) údaje právnickej osoby minimálne v rozsahu: názov alebo obchodné meno, právna forma organizácie, IČO, DIČ (ak bolo pridelené), IČ DPH (ak bolo pridelené), deň zápisu a číslo registrácie v obchodnom registri alebo na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky
  2. b) dokumenty potvrdzujúce právnu subjektivitu právnickej osoby (napr. stanovy, zriaďovacia listina,…)
  3. c) kontaktné údaje právnickej osoby minimálne v rozsahu: sídlo, korešpondenčná adresa, e-mail, telefón, fax
  4. d) štatutárny orgán organizácie

Potrebné žiadosti na registráciu klubu do SAZ:

Vyplnené žiadosti zasielajte poštou na sídlo SAZ: Junácka 6, 832 80 Bratislava alebo elektronickou na mailovú adresu matrikára SAZ kompas@atletika.sk, spolu s úradne overenými stanovami právnickej osoby a dokladom o pridelení IČO-a.